Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam i navede vrste električnih i magnetnih polja koja postoje u prirodi. 2. Dijeli materijale od praktičnog interesa u električnom i magnetnom pogledu. 3. Definiše dinamičko elektromagnetno polje i uslove prostiranja elektromagnetnih talasa. 4. Definiše i navodi vrste sistema za vođenje i zračenje elektromagnetnih talasa. 5. Poznaje osnovne metode rješavanja elektromagnetnih problema. 6. Upotrebljava stečena znanja i vještine iz oblasti elektromagnetike za rješavanje inženjerskih problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA JOVANOVIĆ3x1
35P
ANA JOVANOVIĆ3x1
41B+17S+48P
1x1
41B+17S+48P

Obavještenje o načinu organizacije ispita u II septembarskom roku

Termini konsultacija

Konačni rezultati ispita sa predlogom ocjena

Termin polaganja pismenog dijela popravnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela ispita

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma u majskom terminu

Predavanje 8

Predavanje 7

Predavanje 6

Predavanja 4 i 5

Predavanja 1,2 i 3

Predavanja i zadaci