Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Napiše program za mikrokontrolersku ploču i unese taj program u čip mikrokontrolera; 2. Stavi u funkciju portove mikrokontrolera, upravlja spoljašnjim uređajima i očitava stanja iz okruženja; 3. Koristi komunikacione interfejse: UART, SPI, TWI; 4. Programski podrži tajmere, brojače i analogne komparatore; 5. Mjeri analogne napone koristeći AD konvertor koji je sastavni dio mikrokontrolera; 6. Očitava osnovne vrste tastatura: mehaničke i kapacitivne; 7. Upravlja LED i LCD displejima sa i bez multipleksa; 8. Organizuje rad mikrokontrolera na prekidnom nivou i jednostavni multitasking;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN MIJANOVIĆ2x1
6S
2x1
6S

Način polaganja ispita

Korisne veze: wokwi, viber grupa, itd

Način polaganja ispita

On-line nastava

Rezultati završnog ispita