Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam, karakteristike i podjelu Vještačke inteligencije, te pojam i arhitekturu Ekspertnih sistema. 2. Objasni i ilustruje pojmove predstavljanja znanja i baze znanja i modula za zaključivanje. 3. Definiše probleme pretraživanja, razumije podjelu na slijepe i informisane algoritme pretraživanja i primijeni iste u rješavanju postavljenih problema. 4. Realizuje jednostavne algoritme lokalnog pretraživanja i iterativnog poboljšavanja rješenja. 5. Definiše i realizuje sve korake u razvoju ekspertnog sistema. 6. Kreira ekspertni sistem korišćenjem programskog jezika CLIPS/JESS.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
7S+3P
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN3x1
7S+3P

Rezultati popravnog kolokvijuma i dodatni termin popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Rezultati drugog kolokvijuma

Termin drugog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Izmjena načina polaganja kolokvijuma

Materijal sa sedmog i osmog termina predavanja

Materijal iz propozicione logike

Materijal sa petog termina predavanja

Materijal sa trećeg termina predavanja

Materijal sa drugog termina predavanja

Materijal sa prvog termina predavanja