Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Prepozna, definiše i opiše osnovne pojmove i elemente internet tehnologija i internet mreža 2. Razvrsta i obrazloži funkcije slojeve i protokole OSI i TCP/IP mrežnih modela. 3. Klasifikuje i opisuje funkciju osnovnih TCP/IP protokola (ARP, RARP, IP, ICMP, IGMP, DHCP, RIP, TCP,UDP,HTTP,SMTP,POP,IMAP,FTP, DNS, VPN, VPDN, MPLS, IPSec, NAT, NAPT, PAT, …) i povezuje ih sa osnovnim javnim Internet servisima (web, email, dns, ftp, telnet, ...). 4. Uspostavi osnove javne internet servere (web, email, ftp, dns,..) koristeći javno dostupne softverske alate i prilagodi klijente za pristup ovim serverima. 5. Prepozna i obrazloži svrhu i značaj bezbjedonosnih aspekata internet tehnologija, te nabroji i opiše metode i alate za zaštitu. 6. Procijeni protumači i opiše savremene trendove i pravce razvoja internet tehnologija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA KOVAČ2x2
91B+10S+10P
BOŽO KRSTAJIĆ3x1
91B+10S+10P

Termini popravnog kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku

Online vježbe

Termin online vježbi

Termin online vježbi

Termin online vježbi

Termin online vježbi