Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne koncepte računarskih mreža. 2. Opiše osnovne principe nivoa aplikacije i karakteristike HTTP protokola. 3. Opiše osnovne principe nivoa transporta. 4. Objasni osnovne karakteristike UDP i TCP protokola. 5. Opiše osnovne principe nivoa mreže. 6. Objasni karakteristike IP protokola i protokola rutiranja. 7. Objasni funkcije i poznaje konfigurisanje rutera. 8. Opiše osnovne principe nivoa linka, Ethernet i WiFi protokola 9. Objasni funkcije i poznaje konfigurisanje L2 switch-a. 10. Objasni osnovne principe realizacije multimedijalnih računarskih mreža 11. Opiše principe zaštite i menadžmenta u računarskim mrežama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
6S+48P
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
6S+48P

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

Rezultati polaganja završnog ispita

Termin održavanja završnog i popravnog završnog usmenog dijela ispita

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

Termin održavanja usmenog dijela popravnog kolokvijuma

Rezultati polaganja kolokvijuma

Računske vježbe - materijal za završni ispit

Materijal za 5. i 6. termin računskih vježbi

Materijal sa osmog, devetog i desetog časa vježbi

Materijal sa petog, šestog i sedmog termina vježbi

Materijal za šesto i sedmo predavanje

Materijali za četvrto i peto predavanje