MORFOLOGIJA I TIPOLOGIJA GRADSKIH PROSTORA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: 1. Razumije specifične morfološke i tipološke karakteristike grada u kulturnom kontekstu 2. Identifikuje i tumači kompleksne morfološke procese u realnom prostoru 3. Tumači postojeće modele morfoloških istraživanja i predlaže nove 4. Implementira teorijska istraživanja u praksu 5. Kritički interpretira rezultate istraživanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA PEROVIĆ