URBANA TEHNIKA I KOMPOZICIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: 1. Kritički ocijeni uticaj tehnika i modela u kontekstu prostorno‐društvenih transformacija 2. Razumije odnos tehnike i kompozicije u kontekstu savremenih urbanih transformacija 3. Primjenjuje savremene tehnike i kompozicije u praksi urbanističkog projektovanja 4. Razvija nove kriterijume i modele za savremene estetske i tehničke zahtjeve u urbanizmu 5. Adekvatno Interpretira rezultate istraživanja u skladu sa konkretnim zahtjevima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETISLAV POPOVIĆ