Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Predstavi geometrijske figure i tijela u ortogonalnoj i kosoj projekciji 2. Protumači odnose i metrička svojstva objekata predstavljenih na crtežu 3. Odredi presjek geometrijskog tijela sa ravni, kao i prodor dva geometrijska tijela 4. Konstruiše pravoizvodne i zavojne površi 5. Razumije prikaz terena i objekata u kotiranoj projekciji i određuje linije nasipa i usjeka za platformu i put 6. Rješava složene krovove i određuje veličine krovnih ravni 7. Poznaje svojstva Platonovih tijela i konstrukciju kocke, tetraedra i oktaedra

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati ispita - 04.09.2022 18:23

Rezultati ispita i predlog ocjena - 10.02.2022 18:56

Rezultati ispita - 21.01.2022 22:35

Termini predavanja i vježbi - 20.12.2021 21:03

Rezultati kolokvijuma - 14.12.2021 23:29

Termini predavanja i vježbi - 13.12.2021 22:37