SPECIJALNE KONSTRUKCIJE


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Specijalne konstrukcije: 1. Poznaje konstruktivne sisteme i sposoban je da procijeni i . odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom; 2. Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x1
27B+20S+7P
NIKOLA BAJOVIĆ2x1
27B+20S+7P