Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog završnog ispita, očekuje se da će student biti sposoban da: 1. razumije suštinu i konkretne informacije, prezentacije, intervjue, najave, vijesti, uputstava i slično vezano za sport na standardnom engleskom jeziku, kao i prepozna stav govornika u vezi sa određenim problemom 2.fluentno komunicira - sa prihvatljivim izgovorom i intonacijom kao i uz odgovarajući registar vezan za sport. 3. razumije temu, ton kao i registar pisanog teksta, uoči važne činjenica u tekstu, koristeći odgovarajući vokabular i gramatičke strukture, što na ovom nivou uključuje upotrebu sadašnjeg i narativnog vremena, te poređenje pridjeva i priloga. 4. objasni semantičko polje datog termina, te bude osposobljen za vještinu leksičkog / korpusnog parafraziranja i pronalaženje sinonima i / ili antonima. 5. razumije i analizira upotrebu pojedinih riječi u kontekstu, kao i odgovarajuće kolokacije, fraze i idiome. 6. napiše dobro strukturirane pasuse teksta jasno povezujući ideje i koristeći odgovarajući rječnik, pravopis, interpunkciju i gramatičke strukture. 7. P prevede naslove i duže odlomke na engleski jezik. 8. prepozna i upotrebi forme učtivosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA MRDAK2x1
58B+3S+1P

Nova objava - 21.04.2020 14:04 materijal za 23.04.2020.

Nova objava - 21.04.2020 13:46 obavjestenje o terminu online nastave

Nova objava - 07.04.2020 19:04 Material for ESL Classes for 9th of April 2020

Nova objava - 24.03.2020 12:15 Material fo ESL classes for 26th of March, 2020