Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. koriste napredne gramatičke vještine u govoru i pisanju, 2. koriste se bogatim vokabularom iz oblasti humanističkih nauka, 3. pišu na zadate teme iz oblasti humanističkih nauka, 4. prevode tekstove iz oblasti humanističkih nauka, 5. razgovaraju o važnim istorijskim temama iz oblasti humanističkih nauka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ