BRITANSKA I AMERIČKA CIVILIZACIJA 5


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student bi trebalo da: 1. poznaje prirodu imperijalističkog diskursa, razumije društveno-istorijske okolnosti koje su uslovile određene tendencije u literaturi putopisnog karaktera, 2. navede i analizira krucijalnu lektiru i literaturu i poznaje rad vodećih teoretičara iz oblasti postkolonijalizma, 3. vrši detaljnu analizu savremenih tekstova putopisnog i postkolonijalnog karaktera i estetski ih vrednuje, 4. uspješno prevodi putopisnu i postkolonijalnu literaturu, 5. vrši istraživački rad unutar multidisciplinarnog studija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ2x1
10B+23S+6P
MARIJA KRIVOKAPIĆ