BRITANSKA I AMERIČKA CIVILIZACIJA II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, studenti će biti u mogućnosti da: 1. koriste stečena znanja o razvoju američke kulture kroz istoriju, razumiju ključne događaje u stvaranju američke nacije i, u tom kontekstu, razumiju i tumače njeno mjesto i ulogu u savremenom svijetu; 2. objasne uticaj društveno-istorijskih prilika na razne aspekte kulture, supkultura i umjetničke pravce; 3. doprinose tolerantnosti za civilizacijske i društveno-kulturne razlike, dublje shvatajući značaj multikulturalnosti i njegujući ideje demokratije i ljudskih prava; 4. informisano i argumentovano raspravljaju o uticaju društveno-istorijskih prilika na razvoj engleskog jezika i angloameričke književnosti; 5. kritički istražuju i pripremaju prezentacije na različite teme iz oblasti američke društvebe istorije i savremene kulture i civilizacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VUKIĆEVIĆ GARIĆ2x1
79B+12P

Link za 1. predavanje: uvod u kurs, osnovne informacije - 22.02.2024 12:54

Nova objava - 03.03.2022 17:39

Predavanje u petak - 23.02.2022 16:42

Uvodni čas - 17.02.2022 11:23

Nova objava - 04.09.2021 17:33

Predavanje 2. sedmica - 25.02.2021 13:33