SOCIJALNA PATOLOGIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje savremene teorijske pristupe u socijalnoj patologiji ; 2 Definiše i tumači osnovne pojmove iz oblasti socijalne patologije ; 3. Klasifikuje socijalno-patološke pojave ; 4.Razlikuje dimenzije socio-patoloških pojava : definiciju, simptomatologiju, epidemiologiju, etiologiju, patogenezu, konsekvencije,dijagnozu, terapiju, prevenciju, prognozu; 5. Sprovodi empirijska istraživanja socio-patoloških pojava; 6. Primjenjuje različite kriterijume socijalne poremećenosti; 7. Primjenjuje dijagnostičke,terapijske, preventivne i prognostičke metode u izučavanju soci -patoloških pojava.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA VUJOVIĆ2x1
13B+3S+5P
2x1
13B+3S+5P