SOCIOLOGIJA PROFESIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

-Objasni posledice društvene podjele rada na nastanak profesija -Objasni dejstvo profesija na funkcionisanje i razvoj modernih društava -Analizira uticaj profesija na društvenoekonomski i kulturni razvoj društva -Opiše značaj profesije za samostvarivanje ličnosti -Objasni procese profesionalizacije i birokratizacije rada

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ĆERANIĆ3x1
10B
2x1
10B