METODOLOGIJA SOCIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da osmisli plan istraživanja, formuliše istraživački problem, definiše hipoteze, napiše istraživački rad, razumije princip objektivnog pristupa naučnog , samostalno primjeni kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode koje se koriste u sociološkim istraživanjima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ