POTROŠAČKO DRUŠTVO I URBANI STILOVI ŽIVOTA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog predmeta studenti će biti osposobljeni da:  Objasne uticaj potrošačke kulture na oblikovanje urbanih stilova života  Kritički prosuđuju pozitivne i negativne aspekte potrošačke kulture u oblikovanju urbanih stilova života i identiteta urbanih sredina  Razlikuju socijalistički i postsocijalistički identitet urbanih sredina  Objasne uticaj potrošačke kulture na oblikovanje društvenih odnosa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA VUJAČIĆ2x1
5B+1S
2x1
5B+1S