Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit iz ovog izbornog predmeta: 1. Biće upoznat sa osnovnim metodama i tehnikama za izučavanje procesa čitanja 2. Steći će znanja o osnovnim kognitivnim potencijalima na kojima se zasniva sposobnost čitanja. 3. Steći će znanja o pokretima očiju prilikom čitanja i karakteristikama vizuelnog polja prilikom čitanja. 4. Biće upoznat sa osnovnim pravilnostima u čitanju subleksičkih elemenata jezika i pojedinačnih reči. 5. Biće upoznat sa osnovnim pravilnostima sa čitanja većih jezičkih celina, rečenica i diskursa. 6. Biće upoznat sa specifičnostima čitanja jezika sa različitim sistemima pisanja i različitim ortografijama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA JOVOVIĆ2x1
17B+6S+4P

Promjena ispitnog termina