PSIHOLOGIJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje različite teorijske modele ometenosti 2. Poznaje osnovne koncepte inkluzivnog obrazovanja dece s posebnim potrebama 3. Ovlada osnovnim znanjima o razvoju dece sa različitim oblicima ometenosti 4. Ovlada osnovnim znanjima o različitim aspektima fenomena darovitosti, postupcima identifikacije i programima edukacija darovitih osoba 5. Razumeće proces lične i porodične psiho-socijalne adaptacije na ometenost ili darovitost člana porodice 6. Razviće svest o sopstvenim osećanjima i stavovima prema osobama s posebnim potrebama 7. Steći će razumevanje konstruktivnog načina sagledavanja života s ometenošću ili darovitošću

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BOGDANOVIĆ1x1
4S+5P
IVONA MILAČIĆ VIDOJEVIĆ2x1
4S+5P