STATISTIKA U PEDAGOGIJI


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Shvati značaj statistike u pedagogiji i značaj pedagoških istraživanja. 2. Shvati osnovne statističke pojmove. Razlikuje neprekidna i kategorijska obilježja, kao i da pravi razliku između skala mjerenja. 3. Grupiše i analizira podatke, određuje prisustvo nestandardnih opservacija. 4. Izračuna mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta. 5. Shvati značaj normalne i da prepozna asimetrične raspodjele. Prepozna značaj asimetričnih raspodjela u modelovanju statističkih podataka. 6. Implementira i tumači parametarske i neparametarske statističke testove. 7. Shvati razliku između parametarske i neparametarske statističke analize. 8. Radi sa sirovim podacima i primjenjuje ispravne statističke tehnike. 9. Implementira pojedine statističke tehnike u nekom od softvera za obradu podataka (npr. IBM Statistics).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ1x1
22B+4S
BOŽIDAR POPOVIĆ3x1
22B+4S

Termin kolokvijuma

Novi termin vježbi

Rezultati

Termin- septembarski ispitni rok

Rezultati

Termini - septembarski ispitni rok