Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog predmeta student će moći da: - Opiše osnovne pojmove o zakonitostima ranog psihofizičkog razvoja i učenja djeteta (egocentrizam, animizam, atrificijelizam, biološki deficit); - Uporedi značenje i sadržaj pojmova: akceleracija i amplifikacija; - Obrazloži pedagoško djelo klasika pedagogije i njihov doprinos razvoju predškolskih programa i sistema; - Objasni principe intelektualnog, moralnog, estetskog i fizičkog vaspitanja u radu sa djecom; - Obrazloži značaj i suštinu dječjih potreba i prava, kao i načine njihove afirmacije u praksi; - Procjenjuje značaj socijalizacije i socijalnih vještina u razvoju i ponašanju djeteta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija