ISTORIJA BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni naseljavanje Slovena na Balkan i njihove odnose sa susjedima i starosjediocima; - Uporedi uslove u kojima su osnovane države, njihove vladare, najvažnije događaje, pojmove i političke procese; - Analizira društvene, ekonomske, kulturne i vjerske procese na Balkanu od V do XI vijeka; - Vrjednuje značaj istorijskih događaja iz lokalne istorije za opštu istoriju balkanskih naroda; - Projektuje istraživanje najvažnijih istorijskih izvora i literature o određenom događaju ili procesu; - Pokaže vještinu timskog rada.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ3x1
7B+6S+5P
VASILJ JOVOVIĆ2x1
7B+6S+5P

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJE BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJE BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJE BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJE BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I

Online predavanje

ONLINE PREDAVANJE IZ ISTORIJE BALKANA U SREDNJEM VIJEKU I