KLIMATOLOGIJA SA OSNOVAMA METEOROLOGIJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Poznaje osnovna svojsta atmosfere; 2. Poznaje osnovne principe atmosfere; 3. Posjeduje opšta saznanja iz oblasti temperatura, pritiska, padavina, insolacije, i njihovog uticaja na tlo i objekte; 4. Definiše osnovne principe određivanja klimatskih promjena, 5. Sažme i prezentujei usvojena saznanja o klimi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN BURIĆ3x1
39B+1S+6P
1x1
39B+1S+6P

KLIMATOLOGIJA SA OSN.METEOROLOGIJE