GEOGRAFIJA I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepoznaje osnоvne pојmоvei dеfiniciје, opšti koncept ICT, o snove operativnog sistema, obradu teksta i internet servise; 2. Izrađuje kompjuterske prezentacije; 3. Upotrebljava tabelarne proračune; 4. Radi u Photosop-u (izrada grafike i obrada slike i fotografije, osnovne tehnike rada sa bojama i crtanje, objekti i osnovne transformacije slike, naprednije transformacije, izrada tematskih karata); 5. Poznaje osnove rada u Auto CAD-u (uvod u grafički prozor, padajući meniji, prikazivanje i podešavanje ekrana, modifikacije ekrana, rad sa paletom Layers, komande line i polyline, koordinatni sistem, podešavanje crteža, grupisanje objekata u blokove, kotiranje crteža, uvoženje karte, rad na kartama, priprema za štampu).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŽARIĆ2x1
4S
3x1
4S

Priprema za kolokvijum

Rok septembar 2

Popravni rok septembar 1

Termin popravnog zavrsnog ispita

Termin ispita

Predavanja