BIOETIČKI PRINCIPI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU-PARTN


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni da: - Poznaju i opisuju značaj izučavanja i primjenu bioetičkih principa u inkluzivnom vaspitanju i obrazovanju. - Razumiju i osposobljeni su da primijene bioetičke principe zaštite dostojanstva i prava djeteta u inkluzivnom obrazovanju. - Osposobljeni su da ostvare komunikaciju i saradnju sa porodicom i društvenom zajednicom, zasnovanu na bioetičkim principima i poštovanju tajnosti ličnih medicinskih podataka. - Osposobljeni su da prepoznaju i analiziraj određene bioetičke izazove i dileme i da promovišu bioetičke principe u radu sa djecom sa posebnim potrebama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA MILJANOVIĆ1x1
20B
1x1
20B
TATJANA NOVOVIĆ1x1
20B
1x1
20B