Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

. Razumije, objasni i praktično primjenjuje osnovne terminološke pojmove vezane za osnovna sredstva fizičkog vježbanja; 2. Ovlada osnovnom tehnikom sadržaja nastavnog plana (atletike, gimnastike, plesova i sportskih igara), demonstrira i praktično realizuje; 3. Uoči reakcije i interese učenika za fizičkim vježbanjem i u skladu sa tim prilagodi sadržaje, metode i oblike rada; 4. Dijagnostifikuje i kontinuirano prati uticaj fizičkog vježbanja na rast i razvoj učenika; 5. Determiniše deformitete posturalnog statusa učenika i primjenjuje korektivne vježbe za pravilno držanje tijela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija