Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: razlikuje djelove računara, objasni njihove funkcije i opiše organizaciju savremenih računarskih sistema; opiše način čuvanja i obrade podataka, kao i njihove razmjene kod računarskih sistema; manipuliše fajlovima i folderima u okviru Windows operativnog sistema; priprema i realizuje redovnu nastavu u prvom i drugom ciklusu osnovne škole koristeći savremene informacione tehnologije; upotrebljava informatička znanja i vještine za stvaranje podsticajne nastavne situacije za proces učenja i ukupan razvoj ličnosti učenika; pronalazi na Internetu informacije u cilju osavremenjavanja nastavnog procesa; koristi informatičke alate za timski rad.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ1x1
27B+6S
MILUTIN RADONJIĆ2x1
27B+6S