METODIKA NASTAVE MATEMATIKE II


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Objasni u dijalektičkom jedinstvu osnovne principijelne i metodičke primjene aktivnog percipiranja osnovnih matematičkih pojmova i rješavanja elementarnih zadataka u mlađim razredima osnovne škole, Komparativno analizira svu dostupnu udžbeničku literaturu i eliminiše moguće matematičke varvarizme u njima, tj. pri njihovom primjenjivanju u neposrednoj nastavi. Primjenjuje znanja i kreira konkretne primjere primjene trokomponencija osnovnih matematičkih pojmova pri kreiranju dinamičke strategije učenja u cilju sticanja sadržinskih i procesnih znanja učenika, Takođe je osposobljen da samostalno kreira nestandardizovane testove znanja za internu upotrebu u neposrednom radu sa učenicima. Procjenjuje i ocjenjuje - vrednuje učenička postignuća

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA DRAŠKOVIĆ2x2
18B+7S+3P
VESELIN MIĆANOVIĆ3x1
18B+7S+3P