RAZVOJ PREDŠKOLSKOG KURIKULUMA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog predmeta student/studentkinja će moći da: - Upoređuje istorijske osnovne i okvire pojma kurikulum; - upoređuje ciljeve i zadatke kurikuluma u predškolskim sistemima/nacionalnom i međunarodnom; -poznaje i upoređuje modele kurikuluma (Tajlerov; Vokerov itd.); -objašnjava funkcije, dimenzije i obrasce u sprovođenju kurikulima. - Opiše istorijske osnovne i okvire pojma kurikulum. - Upoređuje teorije i determinate u kreiranju kurikuluma; - Objsni i upoređuje modele kurikuluma (Tajlerov; Vokerov, centralizovan kurikulum itd.); - Obrazloži nacionalne standarde znanja i njihov uticaj na kreiranje kurikuluma; - Objasni funkcije, dimenzije i obrasce u sprovođenju kurikulima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MASLOVARIĆ2x1
20S
JELENA IVANOVIĆ2x1
20S