BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pronađe i objasni vezu između strukture, funkcije i procesa na različitim nivoima organizacije živog svijeta (na nivou molekula, ćelije, organizma, populacije, zajednice, ekosistema) 2. Razumije glavne ćelijske procese i prepozna razlike između organizama eukariota i prokariota 3. Objasni pojmove vezane za morfologiju, anatomiju i fiziologiju živih bića (od najjednostavnijih jednoćelijskih, do složenih višećelijskih organizama) 4. Upozna raznolikost i biodiverzitet živog svijeta - prepozna i objasni razlike između različitih sistematskih grupa: virusi, bakterije, alge, gljive, lišaji, biljke i životinje 5. Razumije i obrazloži osnovne ekološke veze biljaka i životinja sa životnom sredinom 6. Primjeni stečena znanja o građi i funkciji organizama u svakodnevnom životu i predvidi kako promjene u životnoj sredini i razni abiotički faktori mogu uticati na njih

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOJE ŠUNDIĆ3x1
25B+3P
2x2
25B+3P
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
25B+3P

Uputstvo za nastavu

Nova objava - 15.06.2021 10:29

Raspored završnih kolokvijuma Biološki procesi u životnoj sredini - 22.04.2024 13:04

Kolokvijum (08.04.2024) iz predmeta Biološki procesi u životnoj sredini - 18.03.2024 14:19

Obavještenje o ispitima 24.04.2023 11:40

Predavanja Biološki procesi u životnoj sredini za 20.02.2023.