Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student bi trebalo da 1. Definiše osnovne pojmove i dokaže teoreme vezane za grupovne akcije kao i grupe permutacija. 2. Dokaže da su S_n i A_n proste grupe za n>4. 3. Posmatra proširenje polja kao vektorski prostor, te da praktično sprovede algoritam proširenja polja. 4. Da dokaže Kronekerovu teoremu o postojanju polja razlaganja i da zna njene posljedice. 5. Razumije grupu automorfizama polja, Galoaovu grupu i korespodenciju između njenih podgrupa i međupolja između osnovnog polja i njegovog proširenja. 6. Dokaže da polinomi petog stepena nisu rješivi pomoću radikala. 7. Razumije kako teorija Galoa rješava klasičan problem "rješivosti jednačina pomoću radikala" nad nekim poljem.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR IVANOVIĆ3x1
2B+4S+6P
VLADIMIR BOŽOVIĆ4x1
2B+4S+6P

Резултати завршног испита

Popravni kolokvijum

Nova objava - 26.09.2020 14:46