OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet student će biti u mogunosti da i) piše programe na programskom jeziku C++; ii) koristi koncept klase prilikom izrade softvera;iii) upotrebljava koncepte nasljeđivanja i apstraktnih klasa u cilju povezivanja različitih softverskih modula; iv) vrši ponovnu upotrebu programskog koda koristeći koncepte objektno orijentisanog programiranja; v) kreira šablone klasa i operatorske funkcije u programskom jeziku C++

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR IVANOVIĆ1x1
21B+12S+7P
ALEKSANDAR POPOVIĆ2x1
21B+12S+7P