Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definišu osnovne pojmove iz matematičke analize 2: Rimanov integral na segmentu, površinu krivolinijskog trapeza, krivu i dužinu krive, zapreminu i površinu rotacionih tijela, nesvojstveni integral, konvergentne redove. 2. Izvedu osnovna tvrđenja za Rimanov i nesvojstveni integral i konvergentne redove. 3. Izračunaju Rimanov integral kao graničnu vrijednost niza integralnih suma. 4. Ispituju i povezuju svojstva diferencijabilnosti i integrabilnosti funkcija jedne realne promjenljive. 5. Primjenjuju neke integralne formule. 6. Stečena znanja primjenjuju u rješavanju realnih zadataka i problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA KONATAR2x1
49B+45P
ŽARKO PAVIĆEVIĆ3x1
49B+45P

Termin kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

Nova objava - 28.04.2021 17:05

Nova objava - 23.04.2021 16:30

Analiza 2 C smjer

Analiza 2

Analiza 2