Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da: - Definiše opšte odlike tipa (Phylum-a) hordata (Chordata) - Definiše i koristi osnovne anatomske pojmove u duhu latinske nomenklature - Objasni embrionalno porijeklo organskih sistema kičmenjaka - Opiše uporednu građu organskih sistema klasa kičmenjaka - Samostalno izvodi preparaciju osteoloških preparata i disekcije - Upotrebljava elementarna znanja iz anatomije kičmenjaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Praktični i usmeni djelovi popravnog završnog ispita u septembarskom roku

Popravni praktičnog dijela ispita

Popravni praktičnog dijela ispita

Praktični dio ispita

Praktični dio ispita

Predispitne vježbe (konsultacije)