Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da: - Definiše osnovne pojmove iz sistematike, taksonomije i filogenije - Razumije filogenetske odnose hordata (Chordata), naročito kičmenjaka (Vertebrata) - Opiše građu i sistematiku podtipova (subphylum-a) kopljaša (Cephalochordata), plaštaša (Tunicata), a naročito klasa kičmenjaka (Vertebrata) - Koristi značajan broj latinskih imena predstavnika svih klasa kičmenjaka - Koristi ključeve za determinaciju predstavnike pojedinih klasa kičmenjaka - Samostalno na terenu prepoznaje predstavnike kičmenjaka - Upotrebljava elementarna znanja iz sistematike kičmenjaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Evidencija osvojenih poenanakon odrzanog zavrsnog ispita

Promjena satnice odrzavanaj usmenog

Rezultati septembarskog roka

Nova objava - 05.07.2018 23:35

Evidencija osvojenih poena

Rezultati popravnih kolokvijuma