SISTEMATIKA I UPOREDNA ANATOMIJA KIČMENJAKA II


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da: - Definiše osnovne pojmove iz sistematike, taksonomije i filogenije - Razumije filogenetske odnose hordata (Chordata), naročito kičmenjaka (Vertebrata) - Opiše građu i sistematiku podtipova (subphylum-a) kopljaša (Cephalochordata), plaštaša (Tunicata), a naročito klasa kičmenjaka (Vertebrata) - Koristi značajan broj latinskih imena predstavnika svih klasa kičmenjaka - Koristi ključeve za determinaciju predstavnike pojedinih klasa kičmenjaka - Samostalno na terenu prepoznaje predstavnike kičmenjaka - Upotrebljava elementarna znanja iz sistematike kičmenjaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ2x0
3P
2x0

Evidencija osvojenih poenanakon odrzanog zavrsnog ispita

Promjena satnice odrzavanaj usmenog

Rezultati septembarskog roka

Nova objava - 05.07.2018 23:35

Evidencija osvojenih poena

Rezultati popravnih kolokvijuma