Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne pojmove ekologije i razumije njihovu povezanost 2. Opiše biotičke i abiotičke ekološke faktore i objasni njihovu povezanost 3. Objasni promjenjljivost ekoloških faktora 4. Razumije uticaj ekoloških faktora na biljke i biljne zajednice 5. Analizira adaptacije biljaka i biljnih zajednica na uslove životne sredine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 18.12.2018 08:38

KOLOKVIJUMI I ZAVRŠNI

REZULTATI ISPITA

REZULTATI kolokvijuma

PRIJAVA ZA ISPIT

PRIJAVA ZA ZAVRŠNI ISPIT