ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše osnovne pojmove iz sistematike i fiologenije biljaka Razlikuje osnovne grupe biljaka obuhvaćenih predmetom: mahovine, prečice, rastaviće, paprati, golosjemenjače. Prepoznaje najtipičnije predstavnike obrađivanih grupa. Ukratko opiše osnovne grupe obrađivanih biljaka. Imenuje najtipičnije predstavnike iz flore Crne Gore u duhu latinske monenklature. Upotrebljava elementarna znanja iz sistematike obrađenih grupa biljaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x4
16B+20S+1P
DRAGANA MILOŠEVIĆ3x1
16B+20S+1P
2x3
16B+20S+1P

Predlog zakljucnih ocjena

Evidencija poena

Rezultati popravnih kolokvijuma

Ispitna pitanja

Rezultati kolokvijuma II

Rezultati kolokvijuma I