ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše osnovne pojmove iz sistematike i fiologenije biljaka Razlikuje osnovne grupe biljaka obuhvaćenih predmetom: mahovine, prečice, rastaviće, paprati, golosjemenjače. Prepoznaje najtipičnije predstavnike obrađivanih grupa. Ukratko opiše osnovne grupe obrađivanih biljaka. Imenuje najtipičnije predstavnike iz flore Crne Gore u duhu latinske monenklature. Upotrebljava elementarna znanja iz sistematike obrađenih grupa biljaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ3x2
27B+3S+24P
DRAGANA MILOŠEVIĆ3x1
27B+4S+24P
3x2
27B+3S+24P

rezultati kolokvijuma I

raspored polaganja kolokvijuma I

Rezultati testa

Raspored polaganja testa

Test

Raspored studenata po grupama_školska 2021/22