Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne pojmove vezane za molekularne i fizičko-hemijske osobine vode i razumije njene specifičnosti i razlike u odnosu na sve ostale supstance 2. Razumije i prepozna osnovne razlike između kontinentalnih voda i mora i između lotičkih i lentičkih sistema i objasni način njihovog postanka 3. Uoči i objasni vezu i sistem odnosa između abiotičkih faktora i živih bića (zajednica) u vodenim ekosistemima 4. Analizira i objasni sezonske promjene osnovnih fizičko-hemijskih i bioloških parametara u različitim tipovima vodenih ekosistema 5. Uporedi i objasni sastav, strukturu i dinamiku različitih životnih zajednica u vodenim ekosistemima (plankton, bentos, perifiton, nekton i neuston) 6. Samostalno odredi, u praksi, trofični i uopšte ekološki status vodenih ekosistema na osnovu fizičko-hemijskih i bioloških parametara

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA RAKOČEVIĆ
VUKOICA DESPOTOVIĆ

Konacni rezultati septembarskog roka

Rezultati kolokvijuma - II septembarski rok

Rezultati I ispitnog roka i prijava za II rok

Konacna tabela sa ocjenama

Vjezba 7.