Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: •Objasni kako se prenose nasledne osobine sa jedne na drugu generaciju •Proračuna vjerovatnoću nekog događaja•Predvidi kako će se neka osobina prenositi na potomstvo•Definiše značaj pojedinih faktora koji dejstvuju iz spoljašnje sredine na genetski sastav populacije •Kreira genetske mape •Opiše kako geni kontrolišu razviće i diferencijaciju •Primjeni pravila o nasleđivanju u praksi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANKO OBRADOVIĆ4x1
11B+7S+9P
SVETLANA PEROVIĆ2x2
11B+7S+9P
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
11B+7S+9P

Uvid u završni ispit - 20.06.2024 22:05

Početak nastave - 22.02.2024 08:47

Nova objava - 22.07.2023 21:35

Uvid u završni ispit - 03.06.2023 21:04

Početak nastave - 12.02.2023 22:57

Septembarski ispitni rok - 18.07.2022 23:43