Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: •Objasni kako se prenose nasledne osobine sa jedne na drugu generaciju•Proračuna vjerovatnoću nekog događaja•Predvidi kako će se neka osobina prenositi na potomstvo•Definiše značaj pojedinih faktora koji dejstvuju iz spoljašnje sredine na genetski sastav populacije•Kreira genetske mape•Opiše kako geni kontrolišu razviće i diferencijaciju•Primjeni pravila o nasleđivanju u praksi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORISLAV IVANOVIĆ2x2
18B+12S+10P
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
18B+12S+10P
DANKO OBRADOVIĆ4x1
18B+12S+10P

Nova objava - 16.04.2021 21:08

Nova objava - 10.04.2021 11:00

Nova objava - 04.04.2021 21:30

Nova objava - 25.03.2021 17:54

Nova objava - 14.02.2021

Nova objava - 19.09.2020 23:13