FIZIOLOGIJA BILJAKA


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: -Razumije usvajanje i transport vode i mineralnih materija na nivou organizma kroz povezanost zemljište-biljka-atmosfera, kao i njihov metabolizam -Opiše i poveže fiziološk- biohemijske procese koji se odvijaju u biljkama (fotosinteza, disanje) -Objasni fiziologiju rastenja i razvića -Analizira faktore spoljašnje sredine i njihov uticaj na odvijanje fizioloških procesa -Koristi eksperimentalne metode za određivanje pojedinih fizioloških parametara -Primijeni stečeno znanje ne samo u daljem obrazovanju već i u institutima koji se bave proučavanjem biljaka

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN2x1
5B+7S+24P
DRAGANA PETROVIĆ2x1
5B+7S+24P
SLAĐANA KRIVOKAPIĆ4x1
5B+7S+24P