Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. analizira zadatak i napiše algoritam za rješavanje zadatka 2. razlikuje načine predstavljanja cijelih brojeva, realnih brojeva i karaktera u memoriji računara 3. implementira kratke programe primjenom osnovnih programskih konstrukcija jezika Java 4. identifikuje i ispravlja sintaksne i logičke greške u programima i dokumentuje kod 5. projektuje i implementira metode klase na osnovu zadate specifikacije problema, uključujući i metode sa nizovima 6. kreira klasu na osnovu opisa atributa i ponašanja objekata 7. efektivno koristi servise interneta i programe za obradu teksta, tabelarne proračune i izradu prezentacija

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR DOŠLJAK3x1
27B+21P
ALEKSANDAR POPOVIĆ3x1
27B+21P