DISTRIBUIRANI RAČUNARSKI SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije pojam i značaj distribuiranih računarskih sistema. 2.Razumije napredne arhitekture paralelnih (višeprocesorskih) računarskih sistema. 3.Definiše pojam računarskog sistema, koji se projektuju za visoke performanse. 4.Analizira prednosti ove ili one arhitekture paralelnih računarskih sistema. 5.Opiše algoritme izvršavanja konkurentnih programa, njihove prednosti mane. 6.Se upozna sa trendovima razvoja distribuiranih računarskih sistema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN ŠĆEPANOVIĆ2x1
17B+14S+2P
2.17x1
2S+14P