Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni osnovne pojmove vezane za populaciju i njene osobine, prostornu i genetičku strukturu i dinamiku 2. Razlikuje tipove rasta populacija u prirodi (ograničeni i neograničeni rast) i analizira faktore koji utiču i uslovljavaju tu dinamiku 3. Prepozna različite strategije u produženju vrste i razumije šta ih u prirodi uslovljava i na koji način 4. Razumije tipove interakcija unutar populacije i među populacijama i objasni na kojim zakonitostima se te interakcije zasnivaju 5. Primjeni stečena znanja u praktičnim istraživanjima na terenu i predvidi i zaključi kako određeni faktori u životnoj sredini, uključujući i antropogeni uticaj, mogu uticati na neku populaciju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKA ŠĆEPANOVIĆ3x1
1S+1P
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x1
1S+1P

Nova objava - 11.10.2020 08:11