Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni osnovne pojmove vezane za biocenozu i njene osobine, kvalitativni i kvantitativni sastav, strukturu i dinamiku 2. Razumije prostornu i vremensku organizaciju biocenoze i analizira faktore koji utiču i uslovljavaju njenu organizaciju, dinamiku i stabilnost 3. Prepozna funkcionalnu organizaciju neke biocenoze i objasni sistem odnosa koji postoji između njenih članova 4. Razumije biološku raznovrsnost biocenoze i objasni faktore koji na nju utiču na regionalnom i lokalnom nivou 5. Objasni i analizira mehanizme regulacije biodiverziteta i uoči razliku između ravnotežnih i neravnotežnih teorija regulacije 6. Primjeni stečena znanja u praktičnim istraživanjima na terenu i predvidi i zaključi kako određene promjene u životnoj sredini, uključujući i antropogeni uticaj, mogu uticati na neku biocenozu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ2x1
3S+1P
MILICA STANIŠIĆ2x1
3S+1P
JELENA RAKOČEVIĆ3x1
3S+1P

Rezultati testa

Primjer zadatka - Struktura životnih zajednica

Online vježbe

Online vježbe

Materijal za vježbe

Rezultati II kolokvijuma i prijava za popravni kolokvijum