BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Bioindikatori i monitoring sistem (semestar VI, ECTS 6, 3P+2V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: o zna metode za vrednovanje i monitoring kvaliteta životne sredine; o definiše bioindikatore, bioindikaciju i stress; o zna o izvorima zagađenja atmosfere, efektima zagađujućih materija iz atmosfere na floru, faunu i zdravlje čovjeka; o definiše bioindikatore zagađenosti vazduha; o objasni monitoring i načine kontrole aerozagađenja; o opiše izvore zagađenja zemljišta i promjene njegovih svojstava,; o objasni biomonitoring zagađenih zemljišta; o definiše hidrosferu, izvore zagađenja hidrosfere o razumije uticaj fizičkog/termalnog, hemijskg i biološkog zagađenja akvatičnih ekosistema; o poznaje procese vezane za prirodno i vještačko starenje jezera- eutrofikaciju, trofične zone; o razumije procese vezane za zagađenje akvatičnih ekosistema, saprobnost;; o definiše bioindikatore zagađenosti voda,; o razumije prosec samoprečišćavanja voda/autopurifikaciju,; o zna da objasni monitoring voda.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x1
4S
MARIJANA KRIVOKAPIĆ3x1
4S
2x1
4S