Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. nabroji osnovnu zakonsku i podzakonsku regulativu koja definiše procedure i obaveze učesnika u uređenju prostora i izgradnji objekata, iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu, 2. prepozna i opiše uloge učesnika u uređenju prostora i izgradnji objekata, sa različitih aspekata; 3.nabroji, opiše i objasni uslove, obaveze, zadatke i prava investitora, planera, projektanata, revidenata, nadzora, nadležnih organa; 4. opiše postupak izrade, donošenja i realizacije dokumenata prostornog uređenja, 5.opiše postupak izrade projekata, objasni proces građenja i povezuje pojedine njegove etape s potrebnom dokumentacijom; 6.diskutuje o zakonskim procedurama i kritički preispituje zakone i propise iz drugih područja vezane uz građevinarstvo; 7. upoređuje primjenu regulative u praksi, 8.u formi eseja analizira i zaključuje o obavezama učesnika na konkretnim primjerima iz prakse

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA RUTEŠIĆ
ŽELJKA BELJKAŠ