INTERNA MEDICINA(FIZ.MED.25MED.RADA 6,SPEC.EPID.4)


Semestar: 7, 8
ECTS: 28
Status: Obavezan
Fond: 5.53+8+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Interna medicina, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Povezuje (shvata) uzroke i mehanizme nastanka najčešćih internističkih bolesti. 2. Prepoznaje simptome i znake najčešćih internističkih bolesti. 3. Poznaje i racionalno upotrebljava raspoložive dijagnostičke metode kako bi postavio što raniju i tačniju dijagnozu bolesti. 4. Sprovodi praktične procedure u dijagnostičke i terapijske svrhe (mjerenje kliničkih parametara, doziranje, priprema i davanje terapije, uzimanje uzoraka, venski put, plasiranje sondi i katerera). 5. Primijenjuje adekvatno liječenje najčešćih internističkih bolesti. 6. Primijenjuje principe prevencije internističkih bolesti i promocije zdravlja. 7. Posjeduje razvijene komunikacijske vještine sa pacijentima, okruženjem i medicinskim osobljem i primjenjuje principe timskog rada. Oblast Medicina rada: 1. Osposobljen je da prepozna simptome i znakove profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom respiratornog trakta. 2. Zna da procijeni privremenu i trajnu radnu (ne)sposobnost kod najčešćih oboljenja kardiovaskularnog sistema.