FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Definiše i zna da objasni mehanizme dejstva pojedinih grupa ljekova i povežu ih sa njihovim farmakološkim dejstvima. 2. Opisuje sudbinu lijeka u ljudskom organizmu (resorpcija, raspodjela, metabolizam, izlučivanje) i definiše najvažnije farmakokinetičke parametre. 3. Opisuje najvažnije farmakokinetičke osobine pojedinih grupa ljekova i upoređuje specifičnosti farmakokinetike pojedinih ljekova unutar grupa koje su od značaja za njihovu primjenu 4. Povezuje indikacije i kontraindikacije za primjenu lijeka sa njegovim farmakološkim dejstvima. 5. Sposoban je da predvidi i prepozna neželjena dejstva i interakcije ljekova koje proizilaze iz njihovih farmakokinetičkih, farmakodinamskih i fizičko-hemijskih osobina 6. Zna da prepozna simptome najčešćih akutnih trovanja ljekovima i drugim supstancama (teški metali, otrovi koji zagađuju čovjekovu okolinu i sl.) i definiše principe liječenja. 7. Osposobljen je da propiše optimalni lijek u okviru odgovarajuće farmakoterapijske grupe i za zadatu indikaciju i uporedi pojedine farmaceutske oblike ljekova i definiše mogućnosti i ograničenja njihove primjene.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA ŠABAN2x1
4S+8P
DANIJELA ŠABAN2x2
27B+10S+2P
MITAR POPOVIĆ2x1
13B+5S+1P
JANA ĐAPIĆ2x1
14B+5S+1P
MITAR POPOVIĆ1x1
4S+8P
JANA ĐAPIĆ1x1
4S+8P
NATAŠA DUBORIJA-KOVAČEVIĆ5.87x1
4S+8P
NATAŠA DUBORIJA-KOVAČEVIĆ3x1
27B+10S+2P